Dataskyddspolicy

Säkerhet och integritetsskydd är viktigt för oss. I vår dataskyddspolicy kan du läsa om hur vi hanterar och skyddar personuppgifter som du lämnar till oss.

Långholmen Hotell & Restaurang AB (nedan kallad ”Långholmen”) värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Långholmen samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@langholmen.com.

Sammanfattning av Långholmens dataskyddspolicy

 • Långholmen kan behandla och spara dina personuppgifter för att tillhandahålla, utföra och förbättra verksamhetens tjänster.
 • Långholmen använder dina personuppgifter till vad de vid insamlingen var avsedda att användas till och de sparas endast så länge det är nödvändigt.
 • Långholmen kan komma att använda dina personuppgifter för att utföra en kundnöjdhetsundersökning efter utförd tjänst.
 • Långholmen vidtar skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.
 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få dessa korrigerade eller raderade.

Accepterande av Långholmens dataskyddspolicy

Genom att använda Långholmens tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Långholmen använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra offerter, bokningar, bekräftelse, eller vår onlineshop, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information behandlar vi?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du skickar oss e-post med en förfrågan, när du bokar online eller bekräftar ett köp på vår websida, när du kontaktar oss, bor, äter hos oss eller använder någon av Långholmens tjänster där du lämnar personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Finansiell information – kreditkortsnummer, betalningar
 • Historisk information – dina köp, betalnings- och kredithistorik.

Vad gör vi med din information?

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Informationen används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Långholmens tjänster. Långholmen behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder.

Syfte med behandlingen

Nedan beskrivs vad vi kan använda dina personuppgifter till och varför behandlingen kan vara nödvändig.

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
  Laglig grund för behandlingen: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
 • För att säkerställa att alla tjänster erhålls till dig enigt det avtalade
  Laglig grund för behandlingen: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
 • För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
  Laglig grund för behandlingen: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
 • För kundanalys, administrera Långholmens tjänster och för Långholmens interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.
  Laglig grund för behandlingen: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen.
 • För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om registrering av utländska gäster, lag om arkivering av bokföringsmaterial m.m.
  Laglig grund för behandlingen: Följa tillämplig lagstiftning.
 • För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, utveckla våra produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter. Exempelvis genom att via elektroniska kommunikationskanaler utföra kundnöjdhetsundersökningar efter utnyttjande av våra tjänster.
  Laglig grund för behandlingen: Andra berättigade intressen.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Långholmen kan komma att dela med oss av din information till:

Leverantörer och underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i denna dataskyddspolicy.
Myndigheter. Långholmen kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
Tredje part i händelse av överlåtelse av verksamheten. Om Långholmen förvärvas av en tredje part kan personuppgifter om Långholmens kunder komma att överlåtas samtidigt.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av leverantör eller underleverantör. Då Långholmen är fast beslutet att alltid skydda dina personuppgifter, kommer Långholmen att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som uppfyller kraven i EUs dataskyddsförordning (GPDR).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina personuppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för arkivering av bokföringsmaterial, sparar vi personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att personuppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Vill du använda en av dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via e-post på dataskydd@langholmen.com

Information om bolaget

Långholmen Hotell & Restaurang AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556432-6808.
Postadress: Box 9116, 102 72 Stockholm.
Besöksadress: Långholmsmuren 20, 117 33 Stockholm.

Långholmen Hotell & Restaurang AB är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning. Långholmen administrerar ett eget behandlingsregister för dataskydd där processer, system och underleverantörer beskrivs.

Besök langholmen.com för mer information om bolagets verksamhet.