Policy för visselblåsning

Långholmen Hotell och Restaurang AB strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög affärsetik. Möjligheten för visselblåsning är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Inledning

Långholmen Hotell och Restaurang AB strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög affärsetik. Möjligheten för visselblåsning är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.   

Vem kan rapportera?

Samtliga anställda, oavsett anställningsform, konsulter, inhyrd personal, styrelsemedlemmar, leverantörer, kunder samt andra intressenter kan göra en anmälan om visselblåsning.   

Vad kan rapporteras?

Visselblåsartjänsten ska användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Ärenden som rapporteras kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel följande:

  • Korruption och finansiella oegentligheter, som till exempel mutor, illojal konkurrens, penningtvätt, bedrägerier och intressekonflikter.
  • Brott som rör hälsa och säkerhet, som till exempel arbetsmiljö, produktsäkerhet, allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lagen.
  • Miljöbrott, som till exempel olaglig hantering av farligt avfall.
  • Integritetsbrott, som till exempel felaktig användning av personuppgifter.

Som Visselblåsare behöver du inte ha bevis för din misstanke, men du ska ha skälig anledning att tro att den information som du lämnar är sann. Som utgångspunkt ska du ha förstahandsinformation då anmälningar som enbart görs på grund av rykten eller hörsägen inte omfattas av skyddet. Inga anklagelser får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Falska eller illvilliga anklagelser är ett allvarligt brott mot anställningsavtalet, och det finns inget repressalieskydd vid falska eller illvilliga anmälningar.

Ärenden såsom missnöje på arbetsplatsen eller klagomål som rör egna personliga omständigheter ska tas upp med en arbetsledare eller chef, eftersom dessa frågor inte kan behandlas som visselblåsarärenden. Om du är osäker på om det du vill lyfta faller inom ramen för denna policy råder vi dig att rådgöra med HR-ansvarig eller ditt fackförbund innan du rapporterar.  

Hur kan du rapportera?

Om du misstänker missförhållanden finns det två alternativ att rapportera detta på:

Alternativ 1: Kontakta en arbetsledare eller chef inom bolaget.

Alternativ 2: Rapportera till bolagets HR-ansvarig. Du kan välja att rapportera skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte.

Båda rapporteringssätten leder ditt ärende till HR-ansvarig som är ansvarig att utreda inrapporterad visselblåsning genom att upprätta en anmälan. Använd alternativ 1 om anmälan berör HR-ansvarig. Då kommer en alternativ ansvarig som ingår i bolagets ledningsgrupp att tillsättas till ärendet.

Post:
HR-ansvarig
Långholmen Hotell & Restaurang AB
Box 9116
102 72 Stockholm

Telefon: 08-12 43 30 18   

Hur hanteras anmälan?

En anmälan ska hanteras respektfullt, försiktigt, med sekretess, och med hänsyn till samtliga inblandade individers integritet, samt med beaktande av dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning.

Endast den person som har befogenhet för att hantera visselblåsarärenden har åtkomst till anmälan som inkommit och hanteras konfidentiellt.

Efter att anmälan har lämnats kommer du som visselblåsare skyndsamt att få en bekräftelse på att den mottagits (gäller ej om dina kontaktuppgifter saknas i anmälan).

Ansvarig beslutar om anmälan ska godkännas eller avvisas. Ansvarig kommer avvisa de rapporterade oegentligheterna om:

  • Det påstådda beteendet inte är rapporteringspliktigt enligt denna Policy för visselblåsartjänsten
  • Rapporten är illvillig eller inte har lämnats i god tro.
  • Ärendet redan har lösts.

Om anmälan godkänns vidtas lämpliga åtgärder för utredning.

Oavsett om din anmälan godkänns eller avvisas kommer du att få återkoppling om bedömningen (gäller ej om dina kontaktuppgifter saknas i anmälan). Om anmälan godkänns kommer du även få återkoppling avseende den fortsatta handläggningen av ärendet. Återkoppling kommer att tillgängliggöras senast 3 månader efter du gjort din anmälan.
  

Skydd för visselblåsare som är öppen med sin identitet

En visselblåsare som uttrycker en genuin misstanke eller farhåga enligt dessa riktlinjer riskerar inte att drabbas av någon form av repressalier, sanktioner eller personliga nackdelar till följd av sin anmälan. Det spelar ingen roll om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att visselblåsaren har handlat i god tro.

Såvida det inte är olämpligt med hänsyn till den utpekades integritet och andra sekretessfrågor kommer en visselblåsare som väljer att uppge sin identitet att informeras om hur utredningen fortlöper.

Personuppgifter som förekommer i anmälningar omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt som förhindrar obehörigt röjande. Tystnadsplikten hindrar inte behörigt röjande av personuppgifter, såsom exempelvis då personuppgifterna behöver vidarelämnas till polis eller annan myndighet.  

Kontaktuppgifter

Kontakta HR-ansvarig på Långholmen Hotell & Restaurang AB vid frågor om denna policy.

Telefon: 08-12 43 30 18

Post:
HR-ansvarig
Långholmen Hotell & Restaurang AB
Box 9116
102 72 Stockholm